Інструменти оцінки результатів лікування ДЦП

Інформація підготовлена на основі статті «Розуміння функції та оцінка результатів при церебральних паралічах» надрукованої в серпневому 2009 р. випуску журналу Phys Med Rehabil Clin N Am. (Understanding Function and other Outcomes in Cerebral Palsy)
 

Значна кількість тестів розроблено для застосування в практичному лікуванні та наукових дослідженнях ДЦП. В статті обговорюються деякі з найпоширеніших тестів. Цей список не є повним, і не повинен трактуватися як перелік «найкращих» інструментів. Метою цієї статті є показати, що проблема оцінки результатів лікування при ДЦП є багатосторонньою, і вибір інструменту повинен базуватися на меті дослідження та контингенті пацієнтів. Огляд існуючих інструментів проводиться згідно основ Міжнародної класифікації функціонування, неповносправності та здоров’я (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF). Ця класифікація описує параметри функціонування, неповносправності та здоров’я людини у 3 основних вимірах – 1) структура тіла, 2) функції тіла, 3) активності та участь (можливість виконання завдань та участь в суспільному житті).

Інструменти, спрямовані на оцінку «Структури Тіла» доволі рідко застосовуються в клінічних дослідженнях. Хоча більшість дітей мають результати комп’ютерної томографії чи МРТ мозку для підтвердження діагнозу ДЦП. В деяких дослідженнях, застосовується функціональна МРТ, яка дає можливість оцінити діяльність мозку під час виконання певних завдань. Дуже мало зараз відомо як співвідносяться результати МРТ з клінічними параметрами стану пацієнта з ДЦП, і як ці дані можна практично застосувати. Є лише декілька досліджень, які вказують на надійність трактування даних функціональної МРТ в деяких популяціях пацієнтів [10, 11]. Зважаючи на високу ціну, та можливість її використання лише в спеціалізованих центрах ця технологія рідко застосовується у оцінці результатів лікування ДЦП.

«Функції тіла» часто визначаються в дослідженнях ДЦП. Лікування ДЦП часто спрямоване на зниження спастики, і для вивчення часто застосовуються шкали Ашворса і Тардьє. Ці шкали вимірюють опір при пасивному русі кінцівкою. Шкала Ашворса та модифікована шкала Ашворса мають недостатню надійність і її достовірність (валідність) не доказана (частково через те, що спастику взагалі дуже важко кількісно оцінити) [12]. Можливо, що шкала Тардьє є трохи надійнішою [13]. Не зважаючи на очевидні недоліки цих тестів спастичності, вони широко застосовуються у клінічних та наукових дослідженнях ДЦП, через те, що немає кращих інструментів, які можна було би легко застосовувати.

Сила переважно вимірюється за допомогою динамометрії. Існують різні динамометри та методики динамометрії, які можуть виміряти силу, деякі є простішими в застосуванні, деякі є надійнішими. Проведено порівняльне дослідження характеристик різних методик динамометрії [14]. Вимірювання сили часто застосовується в лікуванні та в наукових дослідженнях.

Об’єм рухів можна оцінити за допомогою гоніометрії, застосовуючи ручний гоніометр, який прикладається до кінцівки дитини для вимірювання кутів. Надійність застосування гоніометрії в наукових дослідженнях ДЦП коливається [15,16], але вона широко застосовується в практичній медицині.

Інструменти визначення активностей дитини дещо рідше застосовуються в практичній медицині, через те, що вони потребують більше часу та відповідного навчання персоналу. Тест великих моторних функцій (Gross Motor Function Test - GMFM) являє собою ряд завдань пацієнту, виконання яких оцінює фізіотерапевт. Тест має підтверджену надійність та достовірність [17]. На його проведення необхідно коло години, але він дає кількісну оцінку моторного розвитку дитини, і цю оцінку можна спів ставити з розробленими кривими моторного розвитку пацієнта з ДЦП [18].

Питальник визначення дитячої інвалідності (Pediatric Evaluation of Disability Inventory - PEDI)  є структурованим інтерв’ю пацієнта чи його батьків, за яким визначаються кількісні показники самообслуговування пацієнта, його можливості до пересування та соціального функціонування. Цей тест має підтверджену надійність, достовірність та чутливість [19].

Канадський тест виконання щоденних навиків ? (Canadian Occupational Performance Measure - COPM) можна відносити до виміру активності та до виміру участі (відповідно до класифікації ICF). Тест визначає оцінку дитиною своїх можливостей виконання завдань щоденного життя та рівень її  задоволення [20]. Цей інструмент є доволі унікальним, тому що він дозволяє визначити індивідуальні пріоритети дитини. Надійність, достовірність та чутливість тесту доказана.

Більшість тестів визначення «Участі» (participation) дитини мають достатню надійність та достовірність, але низьку чутливість. Тест оцінки участі та задоволення дитини (Children’s Assessment of Participation and Enjoyment) визначає в якій діяльності бере участь дитина, і які інтереси вона має. Цей інструмент включає перелік 55 різних діяльностей, з питаннями що, де, коли і як часто для опису участі у цих діяльностях.

Загальний рівень здоров’я визначається рядом питальників. Деякі з них є загальними інструментами, які застосовуються для всієї дитячої популяції. Один з таких тестів є Педіатричний питальник якості життя (Pediatric Quality of Life Inventory) [22]. Тест включає шкалу фізичних та шкалу психосоціальних можливостей і заповнюється дитиною та батьками. Іншим загальним тестом, спрямованим на оцінку якості життя дитини є питальник Kidscreen, який також можуть заповнювати діти чи їх батьки [23].

Серед спеціалізованих інструментів є Питальник якості життя для дітей з церебральним паралічем (Cerebral Palsy Quality of Life Questionnaire for Children – CP-QOL) [24] та Пріоритети опікунів та індекс здорового життя неповносправної дитини (Caregiver Priorities and Children Health Index of Life with Disabilities - CPCHILD) [25]. Тест CP-QOL є питальником, який заповнює дитина, чи батьки, і який спрямований на оцінку загальної якості життя дитини. Тест CPCHILD визначає стан здоров’я дитини та навантаження на батьків чи опікунів по догляду за дитиною з вираженою неповносправністю. Цей тест заповнюється батьками. Всі питальники досліджено на надійність та достовірність.

Останніми роками широко застосовуються інструменти для класифікації дітей з церебральним паралічами. Поряд з анатомічним описом ДЦП, таким як спастична диплегія та тетраплегія, науковці та практики широко використовують функціональні класифікації. Найпоширенішою є Система класифікації великих моторних функцій (Gross motor Function Classification System – GMFCS) [9]. Це є надійна, стабільна та проста у використанні класифікація, за якою всі діти з ДЦП розділяють на 5 рівнів за своїм функціонуванням. До найвищого рівня - першого, відносяться діти, які ходять без обмежень, але мають незначні проблеми у складних моторних актах. До найнижчого рівня – V, відносять діти з практично відсутньою можливістю самостійного пересування, навіть з допоміжними технологіями. Аналогічні класифікації розроблені для функції руки [27] та спілкування [28].

Література до статті

1. Arnaud C, White-Koning M, Michelsen SI, et al. Parent-reported quality of life of children with cerebral palsy in Europe. Pediatrics 2008;121:54–64.

2. Raina P, O’Donnell M, Rosenbaum P, et al. The health and well-being of caregivers of children with cerebral palsy. Pediatrics 2005;115:e626–36.
3. World Health Organization. The international classification of functioning, disability and health (ICF). Geneva (Switzerland): World Health Organization; 2001.
4. World Health Organization. International classification of functioning, disability and health—children & youth version (ICF-CY). Geneva (Switzerland): World Health Organization; 2007.
5. Russell DJ, Rosenbaum PL, Avery LM, et al. Gross Motor Function Measure (GMFM-66 and GMFM-88) user’s manual. In: Clinics in developmental medicine, vol. 15. London: MacKeith Press; 2002.
6. King GA, Law M, King S, et al. Measuring children’s participation in recreation and leisure activities: construct validation of the CAPE and PAC. Child Care Health Dev 2007;33:28–39.
7. Bjornson K, Hays R, Graubert C, et al. Botulinum toxin for spasticity in children with cerebral palsy: a comprehensive evaluation. Pediatrics 2007;120:49–58.
8. Dickinson HO, Parkinson KN, Ravens-Sieberer U, et al. Self-reported quality of life of 8–12-year-old children with cerebral palsy: a cross-sectional European study. Lancet 2007;369:2171–8.
9. Palisano R, Rosenbaum P, Walter S, et al. Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997;39:214–23.
10. Caceres A, Hall DL, Zelaya FO, et al. Measuring fMRI reliability with the intraclass correlation coefficient. Neuroimage 2008;45:758–68.
11. Kimberley TJ, Khandekar G, Borich M. fMRI reliability in subjects with stroke. Exp Brain Res 2008;186:183–90.
12. Clopton N, Dutton J, Featherston T, et al. Interrater and intrarater reliability of the modified Ashworth scale in children with hypertonia. Pediatr Phys Ther 2005;17: 268–74.
13. Haugh AB, Pandyan AD, Johnson GR. A systematic review of the Tardieu Scale for the measurement of spasticity. Disabil Rehabil 2006;28:899–907.
14. Crompton J, Galea MP, Phillips B. Hand-held dynamometry for muscle strength measurement in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2007;49: 106–11.
15. Glanzman AM, Swenson AE, Kim H. Intrarater range of motion reliability in cerebral palsy: a comparison of assessment methods. Pediatr Phys Ther 2008;20: 369–72.
16. Ten Berge SR, Halbertsma JP, Maathuis PG, et al. Reliability of popliteal angle measurement: a study in cerebral palsy patients and healthy controls. J Pediatr Orthop 2007;27:648–52.
17. Russell DJ, Avery LM, Rosenbaum PL, et al. Improved scaling of the gross motor function measure for children with cerebral palsy: evidence of reliability and validity. Phys Ther 2000;80:873–85.
18. Rosenbaum PL, Walter SD, Hanna SE, et al. Prognosis for gross motor function in cerebral palsy: creation of motor development curves. JAMA 2002;288:1357–63.
19. Haley S, Coster W, Ludlow L. Pediatric evaluation of disability inventory (PEDI), version 1: development, standardization and administration manual. Boston (MA): New England Medical Center, PEDI Research Group; 1992.
20. Law M, Baptiste S, McColl M, et al. The Canadian occupational performance measure: an outcome measure for occupational therapy. Can J Occup Ther 1990;57:82–7.
21. Sakzewski L, Boyd R, Ziviani J. Clinimetric properties of participation measures for 5- to 13-year-old children with cerebral palsy: a systematic review. Dev Med Child Neurol 2007;49:232–40.
22. Varni JW, Seid M, Kurtin PS. PedsQL 4.0: reliability and validity of the pediatric quality of life inventory version 4.0 generic core scales in healthy and patient populations. Med Care 2001;39:800–12.
23. Robitail S, Simeoni MC, Erhart M, et al. Validation of the European proxy KIDSCREEN-52 pilot test health-related quality of life questionnaire: first results. J Adolesc Health 2006;39:596 e1–10.
24. Waters E, Davis E, Reddihough D, et al. A new condition specific quality of life scale for children with cerebral palsy. PRO Newsletter 2005;35:10–2.
25. Narayanan UG, Fehlings D, Weir S, et al. Initial development and validation of the caregiver priorities and child health index of life with disabilities (CPCHILD). Dev Med Child Neurol 2006;48:804–12.
26. Palisano R, Cameron D, Rosenbaum P, et al. Stability of the gross motor function classification system. Dev Med Child Neurol 2004;99(Suppl 46):4 [abstract].
27. Eliasson AC, Krumlinde-Sundholm L, Rosblad B, et al. The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability. Dev Med Child Neurol 2006;48:549–54.
28. Hidecker MJC, Paneth N, Rosenbaum P, et al. Developing a classification tool of functional communication in individuals with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2008;50:43.
29. Mall V, Heinen F, Siebel A, et al. Treatment of adductor spasticity with BTX-A in children with CP: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Dev Med Child Neurol 2006;48:10–3.
30. Beaton DE, Bombardier C, Katz JN, et al. Looking for important change/differences in studies of responsiveness. OMERACT MCID Working group. Outcome measures in rheumatology minimal clinically important difference. J Rheumatol 2001;28:400–5.